Créer un site internet

NY TOMPO HITAHY ANAO

   

 

 

 

    FANOMPOAM-PIVAVAHANA Alahady   3 Oktobra 2010

 

 

      Fiaraha mivavaka sy fandraisana ny Fanasan'ny Tompo

   ALAHADY 03 Oktobra  manomboka amin'ny 10 ORA sy sasany

    Toerana : 27 RUE DE L'ANNONCIATION PARIS 75019 metro  la MuetteALIM-BAVAKA

    Fivorian'ny mpiandraikitra  ny Talata 28 Septambra 2010 izao

      manomboka amin'ny 8 sy sasany ora alina

      toerana ERF annonciation

              19 RUE CORTAMBERT PARIS 75016


 

 

 

TANTARA AN-DAPIHAZO

 

 

 

"Sambatra izay olona maharitra fakam-panahy; fa rehefa voazaha toetra izy, dia handray ny satroboninahitra fiainana, izay nolazain'ny Tompo omena izay tia Azy." Jak 1 : 12

IPetera 4:12 Ry malala, aza gaga noho ny fizahan-toetra mahamay izay mahazo anareo ho fitsapan-toetra, ary aza atao ho zavatra mahagaga manjo anareo izany;

                         FITSAPA

Araka izany lohatenin'ny tantara nolalaovin'ny sampana fifohazana izany dia nasehon'izireo fa tsy maintsy mandalo fitsapana na fizahan-toetra mandrakariva ny fiainantsika kristiana. Nambaran'izireo teny an-tsehatra fa misy fanadinana isan'andro ny làlana diavintsika, rehefa misy ny fanadinana dia midika izany fa mety misy ny afaka fanadinana ho an'izay niezaka tsara sy ny tsy afaka ho an'ireo mpanao atsirambina ka mahatonga azy ireny hamerina kilasy matetika, maro amin'ny Kristiana no tsy mety mandroso satria tsy afaka fanadinana foana ka nahatonga an'ny Paoly hiteny mahery mihitsy ny mponina tao Korinto satria tsy mety mitombo izy ireo ka mareforefo eny foana

IKorintiana 3:2 Ronono no nomeko anareo, fa tsy ventin-kanina, satria tsy mbola natanjaka hianareo; eny mbola tsy matanjaka mandraka ankehitriny aza

 


 

               FAMANGIAN'NY FILOHA SINODALY                                   

   

 

    Didim-pitiavana no toriteny nampitondrain'ny Tompo ny mpitandrina sinodaly

Lioka 10:27 Ary izy namaly ka nanao hoe: "Tiava an'i Jehovah Andriamanitrao amin'ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra sy ny herinao rehetra ary ny sainao rehetra" ( Deo.6.5); ary "Tiava ny namanao tahaka ny tenanao"( Lev.19.18). 

 

Andriamanitra rehefa nifidy sy niantso ny vahoakany  (zanak'Isaraely) dia nanome ny didiny. Fantatsika tsara ny didy folo sy ny didy maro tany amin'ny bokin'ny eksodosy. Ny sitrany indrindra dia ny mba hampandroso sy hahatsara ny fiainanan' ny olom-boafidiny ary ny hahatonga azy ireo ho feno fiadanana. Ny tena votoatin'ny didy dia ny mba hitiavan'izy ireo an'ny Jehovah Andriamanitra amin'ny fony rehetra, ny sainy rehetra ary ny fanahiny rehetra ary toy izany koa ny tsy maintsy hitiavany ny namany tahaka ny tenany. Namafisin'i Jesosy izany rehefa tonga Izy ka namabarany hoe : "didim-pitiavana" izany, saingy, indrisy! fa tsy mety hain'ny zanak'olombelona tanterahina izany didim-pitiavana izany

TSINDRIO ETO NY TOHINY

 

                        ALAHADIN'NY SAMPANA AMF

Hankalaza ny fahafolo taonany ny CHORALIE na ny antoko mpihira miray eto amin'ny FPMA. Ny tanjona dia ny asa fitoriana ny Filazantsara an-kira manerana ity tany ivahinianantsika ity. Hotanterahina any Nancy mantsy izany ny faha 12, 13, 14 ny volana mai ho avy izao. Heverin'ny AMF eto amin'ny fiangonantsika fa tena zava-dehibe loatra izany asa napetraky ny Tompo izany, ka nanapakevitra ny sampana eto amintsika hiara-mientana hanefa izany asa masina izany am-pifaliana sy am-pitiavana. Mba hahamaivana ny saran-dasy sy hiomanana tsara izany dia nanao asa fitoriana ny filazantsara an-kira izy ireo...

 

TSINDRIO ETO NY TOHINY

  

 

.    

 

 

Créer un site gratuit avec e-monsite - Signaler un contenu illicite sur ce site